Ketoacidos - en diabetisk nödsituation

Keton-skola

Fett metaboliseras för att producera nödvändig energi

 

För personer med diabetes finns det två situationer som bör undvikas till varje pris: svår hypoglykemi och akut stegrande blodsockervärden, vilket kan leda till ketoacidos. Även om hypoglykemi vanligtvis snabbt kan korrigeras av den drabbade, kräver behandling av ketoacidos mer intensiva åtgärder för att uppnå normala blodsockernivåer.

Behandlingen av ketoacidos kräver god diabetesutbildning med nödvändig kunskap. Tala med din läkare om detta.

 

Ett tillstånd för utveckling av ketoacidos är en akut brist på insulin. En person med typ 1-diabetes som är helt beroende av insulininjektioner för att reglera sin kolhydratmetabolism, reagerar på en plötslig insulinbrist inom några timmar med en kraftig ökning av blodsockernivån. Detta inträffar eftersom endast insulin kan transportera befintligt socker in i cellerna för att producera energi.

För att fortsätta få tillräckligt med energi växlar kroppen till ett nödprogram. Finns inte socker så metaboliseras fett istället för att producera nödvändig energi. Emellertid bildas fettsyror under denna process, vilket får ketonkroppar att bildas i levern (ketogenes). Denna flod av ketonerförsurar vårt blod. Detta kan utvecklas till en livshotande process som leder till en förändring av blodets pH-värde. Normalt ligger detta värde i ett mycket smalt intervall (7.35-7.45). Även de minsta avvikelserna från detta värde stör normala organfunktioner, vilket förklarar den hur farlig denna metaboliska urspårning är.

Den absoluta insulinbristen som leder till denna situation måste behandlas enligt ett visst schema. Utan personens kunskap som är nödvändig för behandling leder diabetisk ketoacidos oundvikligen till akutbehandling på ett sjukhus.

 

Vem är särskilt i riskzonen att utveckla ketoacidos?

Diabetisk ketoacidos är ofta ett tecken på typ 1-diabetes. Många personer med diabetes kommer ihåg symtomen under denna period. Med en existerande typ 1-diabetes ökar risken för ketoacidos när akuta och särskilt febersjukdomar och infektioner uppstår, eftersom dessa tillstånd kan medföra att insulinbehovet stiger dramatiskt. Personer med typ 2-diabetes har fortfarande kvar egna insulinreserver, därför är ketoacidos mycket sällsynt för dessa personer.

 

Hur visar sig ketoacidos?

Det första tecknet i samtliga fall är en mycket förhöjd blodsockernivå. Om det inte sker någon snabb minskning av blodsockernivån är följande symtom typiska för att utveckla ketoacidos:

  • trötthet, utmattning eller till och med dåsighet

  • överdriven urinering

  • buksmärta, illamående och till och med kräkningar

  • acetondoft i utandningen (som nagellackborttagare eller ruttna äpplen)

  • ansträngd andning

Nu är det viktigt att agera snabbt och om möjligt, med hjälp. En mätning av blodketonerna gör det lättare för dig att korrekt bedöma den metabola situationen och att övervaka utvecklingen av behandlingen.

 

Möjligheter till självkontroll - bestämning av blodketoner

Sedan några år finns det blodsockermätare tillgängliga som även kan mäta blodketoner med motsvarande ketontestickor. Blodketonbestämningen är ett mer exakt, snabbare (8 sekunder) och mindre iögonfallande alternativ till den tidigare urinketonbestämningen. En början till ketoacidos kan upptäckas 1-2 timmar tidigare i blodet än i urinen. Detta utgör en viktig åtgärd för dig.

 

Förstå dina blodketonnivåer

Ketoner bildas således när fett används istället för glukos för att producera energi, eftersom det inte finns tillräckligt med insulin. Det är ett varningstecken på att din diabetes är utom kontroll eller att du håller på att bli sjuk1.

 

Ditt blodsocker är högre än 13,8 mmol /L och din ketonnivå är2

Lägre än 0,6 mmol/l 

Normal blodketonnivå

0,6 till 1,5 mmol/l

En måttlig ketonnivå, vilket kan indikera fettmetabolism och viktminskning, men inte insulinbrist. Mät igen vid ett senare tillfälle och kontakta din läkare.

1,6 till 3,0 mmol/l

En hög ketonnivå med ökad risk för diabetisk ketoacidos (DKA). Kontakta din läkare omedelbart.

Högre än 3,0 mmol/l 

Ett allvarligt metaboliskt tillstånd omedelbar akutbehandling är nödvändig.

 

Vad du kan göra om din blodketonnivå är hög

Mätaren visar "HI" som resultat:

  • Behandla din diabetes enligt din vårdgivares instruktioner.

  • Kontrollera din mätare med en kontrollösning, se avsnittet "Testa med kontrollösning".

  • Upprepa testet med en ny teststicka. Om du får ett högt eller lågt resultat igen, kontakta din läkare omedelbart.

 

 

Tillgodogör dig information för att undvika framtida ketoacidos!

Även med all försiktighet förekommer ketoacidos vid enstaka tillfällen i tillvaron med diabetes. Det är viktigt att vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt, känna igen orsaken och agera med förutseende för att undvika upprepade allvarliga metabola urspårningar. Personer som medvetet eller omedvetet avbryter injicering av insulin riskerar glapp i insulintillförseln som leder till massiv hyperglykemi inom bara några timmar. Bärare av insulinpumpar bör vara särskilt försiktiga i detta avseende. Basinsulintillförseln måste alltid garanteras, vilket innebär att ersättningsmaterial och insulin alltid ska finnas tillgängliga. Även under fysisk aktivitet eller en kolhydratfri måltid behöver kroppen en viss mängd insulin för att upprätthålla normal metabolism. Att fatta rätt beslut kan bara läras genom strukturerad utbildning. Vid behov, bör det du en gång lärt dig uppdateras.

 

Som regel vet alla berörda personer hur hen ska bete sig vid hypoglykemi, men väldigt få kontrollerar sina blodketoner från en oförklarlig blodsockernivå på 13,9 mmol / l i avsikt att upptäcka en förestående ketoacidos. Kom ihåg att byta ut utgångna ketonteststickor i tid!

 

 

1. DKA (Ketoacidosis) & Ketones, www.diabetes.org/living-with-diabetes/complications/ketoacidosis-dka html, March 18, 2015
2. Richard M. Weil, Getting to Know Ketones, Diabetes Self –Management 2003 Nov-Dec; 20(6):100-1, 103-4