Självmätning av blodsocker

BÄTTRE LIVSKVALITET, MINDRE SEKUNDÄR SKADA

Självtester är grunden för framgångsrik diabetesbehandling

 

Med blodsockerövervakning kontrollerar du din diabetes för bättre livskvalitet och mindre följdskador. Att regelbundet mäta hjälper till att undvika för höga och för låga värden. Moderna blodglukosmätare mäter ett exakt blodsockervärde med bara en liten droppe blod från fingertoppen. Med några tips om vad du bör tänka på när du mäter blodsockret har du verktygen för att aktivt hantera din diabetes. Se hur kost, motion och medicin påverkar ditt blodsocker. Baserat på de uppmätta blodsocker- och HbA1c-värdena kan du också se om din blodsockerinställning har försämrats. Om så är fallet kan du vidta motåtgärder eller kontakta din läkare för att diskutera och vidta nödvändiga åtgärder.

Genom att mäta regelbundet kan du förhindra akuta metabola störningar och skydda dig mot sekundära diabetessjukdomar. Speciellt för personer med diabetes som har insulininjektioner är självkontroll av stor betydelse insulindosen bestäms baserat på de uppmätta värdena.

Det är särskilt viktigt att ange de uppmätta värdena i en dagbok och att presentera dessa för läkaren under de regelbundna kontrollerna. Dagliga medelvärden gör det möjligt att dra slutsatser om det aktuella HbA1c-värdet och därmed kvaliteten på diabeteskontrollen.

 

 

Varför själv kontrollera blodglukos?

 • Skydd mot hypoglykemi och hyperglykemisk dekompensation eller diabetisk ketoacidos

 • Bättre förståelse och bättre kontroll över din diabetes.

 • Bättre livskvalitet med mer säkerhet under fritid, arbete, semester och sport

 • Insikt i kroppens metabola processer

 • Information om träningens påverkan, hormonella influenser och stressiga situationer på blodsockret 

 • Bättre förståelse för behandlingsprinciper

 • Stramare kontroll och pålitlig relation med diabetesvården

 • Eget ansvar för behandlingen

 • Bättre alternativ på arbetet

 • Färre sjuka medarbetare och mindre tid på sjukhuset

 • Högre förväntad livslängd genom förhindrande av diabetikers senkomplikationer

 

När och hur ofta ska man mäta?

Mätfrekvensen beror på behandlingstyp.

Om du är en person med typ 2-diabetes som har oral och / eller insulinbehandling eller om du tar insulin två gånger dagligen under en konventionell behandling, bör du råda med din läkare och vårdteam om detaljer kring blodsockermätning.

Om du är under intensiv behandling eller har en insulinpump ska man mäta blodsockret minst 6 gånger om dagen:

 • Efter uppstigning/ Innan frukost

 • Innan lunch

 • Innan middag

 • Innan läggdags

 • Vid behov

 

I speciella situationer bör blodsockret testas oftare, t.ex. när du misstänker hyperglykemi eller t.o.m. ketoacidos, sjukdomar med feber, illamående eller diarré, intag av nya läkemedel eller starka störningar i det dagliga livet (nattarbete, semester utomlands med tidsfördröjning).

 

Mätsystem / Kalibrering

Det finns två sätt att mäta blodsockret på beroende av vilken mätare som används.

Reflektorsystem
Fotometrisk mätning baseras på en enzymatisk reaktion och därav följande färgreaktion i teststickans testzon. Färgens intensitet identifieras av mätaren och beräknas sedan till ett motsvarande blodsockervärde.

Biosensorer
Den största skillnaden mellan sensorer och färgbaserade teststickor är att glukosreaktionen är kopplad till en biokemisk reaktion som leder till en elektrisk signal. Denna ström kan mätas och motsvarar ett exakt blodglukosvärde.

Tidigare generationers mätare måste kodas genom att sätta i ett chip eller genom att ange en speciell kombination av siffror när en ny förpackning teststickor öppnas. De flesta av de senaste mätarna är nu baserade på den nya No Code-tekniken.

Blodsockerhalten kan mätas mellan 1.1 - 33.3mmol/l.

Kalibrering
Blodglukosmätare kan kalibreras på helblod eller plasma (se bruksanvisningen för din mätare). Den absoluta majoriteten av de mätare som finns idag är plasmarefererade.

OBS: Plasmareferensmätare visar 10-15% högre värden (compared to whole blood calibrated meters)! Använd inte mätare från olika tillverkare samtidigt, eftersom mätarna kan visa resultat som avviker mycket från varandra.

 

Blodprov

Personer med diabetes använder sidorna av fingertopparna för att få ett blodprov. Blodcirkulationen är bra där och det är lätt att få tillräckligt med blod. Undvik mitten av fingertopparna eftersom ett stick där kan vara smärtsamt på grund av den höga förekomsten av känsloreceptorer.

Observera följande för att få en korrekt blodprovstagning på fingertoppen:

 • Händerna bör tvättas noggrant med varmt vatten och tvål och sedan torkas. Förutom rengöringseffekten förbättras blodcirkulationen. Desinfektion behövs inte - alkoholrester kan leda till fel resultat.  

 • Fingertopparnas sidor bör punkteras för att undvika smärta - i mitten av fingertopparna finns fler smärtreceptorer. Undvik att punktera nagelbanden, vilket kan leda till inflammationer.  

 • Byt ut lansetten varje gång du har använt den - nålen tappar sin skarpa spets eller kan böjas. Detta kommer att leda till mer smärta och kommer att skada huden. Risken för infektioner och inflammationer genom bakterier eller virus ökar  

 • Använd tunna lansetter (det finns lansetter med en diameter på endast 0,2 mm) för att minska smärtan vid punktering. Eftersom blodprovets storlek beror på punkteringsdjupet och inte från lansettens diameter produceras en bloddroppe av tillräcklig storlek. Moderna blodsockermätare behöver bara mycket små blodmängder. 

 • Använd olika fingrar för sticken - vissa människor tycker inte om att använda lillfingret eller tummen för att få ett blodprov.  

 • Använd om möjligt fingrar på båda händerna för att få ett blodprov.

 • Försök hitta ditt optimala djup för punktering: du behöver kanske inte sticka särskilt djupt för att få ett lämpligt blodprov. Du kan också trycka försiktigt på armen eller mot fingrets ände, skaka armen eller låta den hänga ner för att förbättra blodflödet. Undvik att trycka på fingret för att få en bloddroppe. 

 • Pressa blodprovstagaren tätt mot sidan av fingertoppen och tryck sedan på knappen.

 

Blodprovstagning
Personer med diabetes använder sidorna av fingertopparna för att få ett blodprov. Blodcirkulationen är bra där och det är lätt att få tillräckligt med blod. Undvik mitten av fingertopparna eftersom ett stick där kan vara smärtsamt på grund av den höga förekomsten av känsloreceptorer.

  Korrekt hantering av teststicka

  Förvaring av teststicka

  • Förvara torrt (ej i badrum)

  • Efter att ha tagit en teststicka från burken, stäng den omedelbart igen för att undvika fukt.

  • Förvara inte teststickor i bilen då temperaturer under sommaren och vintern kan variera kraftigt.

  • Kolla utgångsdatumet

  • Om mätaren måste kodas, glöm inte att kontrollera koden på teststickburken och mätarens kodning.

   

  Den korrekta teststickan

  Varje blodsockermätare har sina egna teststickor där blodprovet ska appliceras. Den huvudsakliga reaktionen för glukosmätning sker på teststickan.

  Felkällor

  Misstag gjorda vid blodsockermätningen kan leda till fel resultat. Det finns flera orsaker: driftsproblem med mätaren, defekta teststickor eller mätare, olika störningar.

  Användaren måste utbildas att använda teststickor för att undvika problem. Att använda en mätare är normalt mycket enkelt och träningen kan genomföras snabbt.

  Att testa med kontrolllösning då och då säkerställer bästa kvalitet på blodsockertestningen. Du kan utföra ett test med kontrollösning när du öppnar en ny burk med teststickor, om mätaren tappats eller på annat sätt skadats, om testresultaten inte återspeglar hur du mår eller om resultaten på något sätt verkar missvisande. 

  Möjliga fel
  De flesta problem beror på hanteringsmisstag under provtagningen. Endast i sällsynta fall orsakar mätare, teststickor eller andra störningar problem.

  Skadade teststickor
  Teststickor får inte utsättas för direkt solljus, extrem fuktighet, kalla eller varma temperaturer och ska inte användas efter utgångsdatum. Dessa känsliga stickor måste lagras i originalburkarna, som ska stängas omedelbart efter att en sticka tagits ut.

  Skadad mätare
  Blodsockermätare är instrument med hög precision och ska hanteras enligt tillverkarens instruktioner. Mätaren används med tillräckligt laddade batterier. Korrekt insättning av teststickan måste kontrolleras.

  Felhantering
  Användare av en ny mätare måste utbildas. Även instruktion om korrekt blodprovstagning bör ske:

  • Om man vid stickstället trycker för hårt på fingret kommer blodprovet att spädas ut med vätskor från vävnaden vilket kan leda till fel resultat.

  • Tvätta händerna noggrant för att undvika förorening av blodprovet med rester från mat eller matlagning samt infektion.

  • Torka händerna noggrant för att undvika utspädning av blodprovet med vatten.

  • Handsprit är inte nödvändigt.

  • Storleken på blodprovet måste vara tillräcklig för att möjliggöra en korrekt testning vid reaktionszonen på teststickan.

  • Flytta inte teststickan under pågående mätning.

  • Om du använder en mätare som måste kodas, glöm inte att ställa in den nya koden när du öppnar en ny burk med teststickor.

  • Värme, direkt solljus, extremt hög luftfuktighet (vattenånga) eller extremt låga temperaturer kan skada mätare och teststickor.


  Andra störningar
  Både ämnen från kroppen och utifrån (medicinering t.ex. vitamin C, acetylsalicylsyra, ...) kan påverka testresultatens noggrannhet.

  Värden kan avvika till högre eller lägre resultat. Se bruksanvisningen för din mätare och dina teststickor. Testresultat kan vara felaktiga om en person har mycket höga eller mycket låga hematokritnivåer.

  Efter intensiv förlust av vätska (kraftig diarré eller illamående) kan testresultaten bli felaktiga. Rester av desinfektionsmedel måste försvinna helt för att undvika felaktiga resultat. Kontakta ditt team för diabetesvård för mer information.

   

  Dokumentation

  Då varje blodsockervärde bara representerar en ögonblicksbild är det praktiskt att skapa en daglig profil för flera resultat per dag. Självövervakning av blodglukos ger endast mening om konsekvenser tas. Det är viktigt att skriva ner testresultaten i en dagbok.

  Denna dokumentation ligger till grund för läkarens och diabetesteamets justering av diabetesterapin, lagrar information om vissa speciella situationer och hjälper till att känna igen avvikelser under dagen. Använd din dagbok regelbundet och korrekt. Om inte, är det lätt att noterade resultat glöms bort.

  Hur man för register/dagbok

  • Blodsockernivå med datum och tid

  • Intag av mat

  • Intag av insulin

  • Speciella omständigheter som träning, hypoglykemi, stress, sjukdom m.m

   Modern teknik hjälper dig i din diabetesbehandling. För de flesta blodsockermätningssystem finns datahanteringssystem tillgängliga. Specialkablar hjälper till att ladda ner data från din blodsockermätare till din dator, där datan kan utvärderas. Med hjälp av en persondator blir diabetesterapin ännu enklare. En lämplig programvara hjälper till att skapa en korrekt dokumentation om behandling.